Matematika (J. Lišková)

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

INFORMACE PRO ŽÁKY SEDMÝCH TŘÍD (7.A, 7.B, 7.C)

Pomůcky: sešit 440 /460 + podložka (po dopsání další), pomůcky na rýsování (pravítko s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr - nula na obou stranách, tužka na rýsování - číslo 3 nebo H, guma, propiska se zelenou náplní, lepidlo, nůžky), na konci roku kalkulačka (ne mobil), pracovní sešit ze šesté třídy Základy geometrie

Co se budeme učit:

1. Desetinná čísla - opakování

2. Celá čísla - opakování

3. Úhel - opakování

4. Tělesa - krychle, kvádr

5. Dělitelnost

6. Zlomky - učebnice ZLOMKY, POMĚR

7. Trojúhelník a čtyřúhelníky - učebnice ROVINNÉ ÚTVARY

8. PROCENTA, TROJČLENKA


9. SHODNOST GEOMETRICKÝCH ÚTVARŮ, SOUMĚRNOSTI


Materiály k výuce nahrávám do SOUBORŮ v MS Teams.


DOUČOVÁNÍ PRO MALÝ ZÁJEM ŽÁKŮ NEBUDE 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

školní rok 2020/21

VII. B

IX. třída

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

školní rok 2019/20  J.
 Lišková

MATERIÁLY K DOMÁCÍ VÝUCE - MIMOŘÁDNÝ REŽIM

M - 32 Rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců

M - 31 PS 43/4 - dokončit, 43/5 a-d

M - 30 Rozklad mnohočlenu na součin - složitější vytýkání

M - 29 PS 42/3

M -28 PS 42/1,2

M-27 Rozklad mnohočlenu na součin - vytýkáním

M-26 Algebraické vzorce - 2. procvičování 

M-25 Algebraické vzorce procvičování

M-24 Součin součtu a rozdílu

M-23 Využití algebraických vzorců

M - 22 Druhá mocnina dvojčlenu PS 41/8

M-21 Druhá mocnina dvojčlenu PS 41/7

M - 20 Mnohočleny - algebraické výrazy, algebraické výrazy - příklady

M-19 PS str. 37/2

M-18 PS str. 36/1

M-17 Mnohočleny - násobení

M - 16 Mnohočleny - opakování - MS Forms

M - 15 Opakování sčítání a odčítání mnohočlenů

M - 14 Násobení mnohočlenu mnohočlenem

M - 13 Počítání s mnohočleny - procvičování PS 35/4

M - 12 Násobení mnohočlenu jednočlenem a úprava výrazu

M - 11 Násobení mnohočlenu jednočlenem

M - 10 Násobení jednočlenů PS 35/1, 2 a-d

M - 9 Sčítání a odčítání mnohočlenů

M - 8 Odčítání mnohočlenů PS 32/2

M - 7 Odčítání mnohočlenů

M - 6 Zapiš k daným mnohočlenům mnohočlen opačný PS 32/1

M - 5 Opačný výraz/mnohočlen

M - 4 Sečti mnohočleny PS 30/5

M - 3 Sečti mnohočleny PS 30/4

M - 2 Sčítání mnohočlenů

M-1 Výrazy PL 1

M-1 Výrazy PL 2

pomocná videa při výuce během mimořádného režimu:

Sčítání a odčítání mnohočlenů - úvod

Sčítání a odčítání mnohočlenů - se závorkami

Násobení mnohočlenu jednočlenem

Násobení mnohočlenu mnohočlenem

Algebraické vzorce druhá mocnina součtu neno rozdílu2. pololetí

6. 3.- T - A - Hodnota výrazu - ZMĚNA

7. 2. - T-A - Číselné výrazy 

29. 1. Co si mají doplnit nemocní žáci: PS - A  Číselné výrazy str. 22/1-5

Číselné výrazy - poučky

23. 1. T-G - Válec (síť, povrch, objem, slovní úloha) 
PS str. 22-28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 1. 2. čtvrtletní práce (kružnice a přímka, obvod a obsah kruhu, kružnice, konstrukce tečny ke kružnici, Pythagorova věta, kružnice, kruh ve slovních úlohách z praxe)

 

Domácí příprava, zkoušení leden:

Kruh, kružnice I.

Kruh, kružnice II.

Přehled - válec vzorce

Síť válce - prezentace ke stažení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiály k procvičování září - prosinec:

Tečna ke kružnici daným bodem

Sestroj pravoúhlý trojúhelník s využitím Thaletovy kružnice

Shrnutí mocnin

Shrnutí druhé odmocniny

Shrnutí druhé mocniny

Shrnutí Pythagorovy věty

Video na Pythagorovu větu v rovině (rovnoramenný trojúhelník, kosočtverec)

Procvičování druhé mocniny a odmocniny www.prikladyzmatematiky.cz

Shrnutí druhé odmocniny

Shrnutí druhé odmocniny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. A + 8. B pomůcky:

M-Algebra: sešit velký linkovaný A4

M- Geometrie: sešit velký nelinkovaný + podložka
další pomůcky: pravítko s ryskou, dlouhé pravítko, úhloměr, kvalitní kovové kružítko, tužka číslo 3, guma, velená propiska, pastelka, kalkulačka s odmocninou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOUČOVÁNÍ

Vážení rodiče a milí žáci,

ve školním roce 2019/20 bude pro žáky ohrožené školním neúspěchem pravidelně 1x týdně doučování z matematiky (maximálně pro 8 žáků), které je hrazeno ze Šablon, tudíž pro vás ZDARMA. Doučování by se konalo pravidelně od 16. 9. každé pondělí od 14 – 15 hodin ve třídě VIII. A, bude vedené paní uč. Liškovou. Pro přihlášené je účast povinná (nepřítomnost, např. kvůli nemoci, lékaři atd., omlouvá zákonný zástupce).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝUKOVÁ VIDEA

8. třída

jednoduché rovnice

7. třída

zlomky - odkazy na výukové materiály

 
sčítání a odčítání 

sčítání zlomku a celého čísla

převod zlomku na desetinné číslo

násobení a dělení zlomků

Geometrie - odkazy na výukové materiály

kružnice vepsaná trojúhelníku

kružnice opsaná trojúhelníku5. třída - odkazy na výukové materiály

dělení jednociferným dělitelem

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 1

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 2

písemné dělení dvojciferným dělitelem př.3

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 4

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 5

písemné dělení dvojcifernýn dělitelem př. 6

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 7