Pravidla pro omlouvání absence


  • nepřítomnost žáků ve škole omlouvají rodiče výhradně, na 1. stupni do omluvných listů v žákovské knížce, na 2. stupni do "Jiná sdělení a omluvný list", a do 48 hodin telefonicky nebo e-mailem dají zprávu škole o nepřítomnosti žáka,
  • při uvolňování žáka během vyučování přinese žák předem písemnou žádost od rodičů třídní učitelce a následně omluvenku v žákovské knížce na počet vyučovacích hodin; na žádosti o uvolnění rodiče uvedou, že po dobu nepřítomnosti žáka na škole za něj přebírají zodpovědnost,
  • pokud žák nenastoupí na odpolední vyučování, musí rodiče neprodleně tuto skutečnost ohlásit škole,
  • uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytne vyučující, na dva dny třídní učitel, na více dnů ředitel školy,
  • rodiče mají právo požádat vedení školy o uvolnění svého dítěte během školního roku z důvodu ozdravného pobytu. Písemnou žádost o toto uvolnění předloží žák k podpisu třídnímu učiteli a ten ji předá řediteli školy.